Tüzüğümüz

BALIKESİR AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin Adı Merkezi:

Derneğin Adı : Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği’dir. Kısa Adı “BALASED” dir.

Derneğin Merkezi Balıkesir’dir. Şubesi yoktur.

Madde 2: Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma

Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 • Üyelerinin ekonomik, sosyal ve mesleki özlük hakları ile ilgili alanlarda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, aile sağlığı elemanları arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,
 • Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne yönelik, mesleki pratiğe yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarına ilişkin pratikler üretmek,
 • Üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak,
 • Aile hekimliği uygulamalarının asgari standartlarını, aile sağlığı elemanlarının mesleki eğitim programlarını geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
 • Mesleki kariyer ve onuru korumak; aile sağlığı elemanları uygulamalarının, Meslek Etiği İlkelerine  uygun bir süreç içinde yerine getiriliyor olmasını uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
 • Sağlık alanında ki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Aile hekimliği uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri izlemek, hazırlanmasında katkıda bulunmak, aksayan yönlerinin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiği koşullarda hukuki itirazlarda bulunmak,
 • Aile hekimliği uygulamaları, aile sağlığı elemanlarının mesleki pratiği, önemi ve ilkeleri konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Meslek ve üyelerini ilgilendiren tüm alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
 • Aile Sağlığı Elamanlarının özlük haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ilgili alanlarda yasadıkları sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ 

BALASED amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1-Aile hekimliği uygulamasında aile sağlığı elemanları  ile ilgili konularda araştırma ve incelemeler yapar, sonuçlarını yayınlar. Diğer kurum ve kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmalara görüş belirtir ve destekler.

2-Üyelerini tüm yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil eder.

3-Aile hekimliği uygulamasında,aile sağlığı elemanlarının  mezuniyet öncesi ve sonrası sürekli eğitimin standartlarının  oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturur.

4-Amaçları ve mevcut koşulları ile sınırlı olarak üyelerinin bilimsel çalışmalarının çalışmalarını destekler,

5-Sağlık alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izler, sonuçlarından yararlanır ve bilgi  kaynakları oluşturur.

6-Toplumun sağlık bilincini yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar yürütür.

7-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için kongreler, seminerler, paneller, kurs ve bilimsel  etkinlikler, geziler, konserler, eğlence, temsil, spor müsabakaları vb. Sosyal etkinlikler düzenler; sergiler açar, piyango tertipler, bağış ve yardımları kabul eder.

8-Aile sağlığı elemanlarının gelişimi ile ilgili tüm konularda( mesleki eğitim, mesleki  gelişim, sürekli meslek eğitimi vb konularda) çalışmalar yapar.

9-Mesleki alanlarda insan gücü planlaması ve politikaları oluşturur.

10-Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Derneğin amacında belirtilen konularda çalışmalar yapmak üzere çalışma ve danışma kurulları oluşturur.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda konferans, kongre, sempozyum düzenler ve gazete, dergi, kitap gibi yayınları kendi adına çıkarır,yayınlar ve dağıtır, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır. Bu amaçlarla web sitesi, e-bülten, e-dergi gibi bilişim teknolojisinin olanaklarını kullanır.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar; her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

13-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinden ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul edebilir. Derneğe gelir temin etmek amacıyla Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerde bulunur.

14-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler ve ortaklıklar kurar,katılır, işletir ve işletmeye verebilir.Ortaklıktan ayrılıp,işletmeleri kapatabilir.

15-Üyelerinin boş zamanlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri, bilgi alışverişlerinde bulunabilmeleri, dinlenmeleri ve eğlenmeleri, dernek faaliyetlerinin daha sağlıklı, temiz, nezih ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla lokaller açar, sosyal ve kültürel etkinlikler için çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonları açar, sosyal tesisler kurar ve bunları döşeyerek, bu tesislerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak çalıştırabilir veya kiraya verebilir.

16-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona veya konfederasyona katılabilir, yönetiminde görev alabilir. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, dernek faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerektiğinde gönüllü veya ücretli personel istihdam eder.

18-Ulusal ve uluslararası faaliyette bulunur, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak bu kuruluşlarla proje bazın da ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

19-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

20-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

21-Tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurup, güç birliği ve yararlık sağlar.

22-Dernek kendisinden istenen görevleri amaçlarına ve mevzuata aykırı düşmedikçe koşulları ölçüsünde yerine getirir.

23-Mesleki alanlarda diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlar.

24-Üyelerinin meslek etiğine ve deontolojiye uygun davranışlarda bulunmasını sağlamak amacıyla tespit etmiş olduğu aksaklıkları ilgili yerlere bildirimde bulunur.

25-Üyeleri adına kooperatif, banka, otel, vb kuruluşlarla anlaşma yapar. Bu amaçla üyelerine dernek kimlik kartı oluşturur.

26-Derneğin statüsü çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına veya BALASED üyeleri adına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açar, takip eder,davadan vazgeçebilir. Bunun için Hukuk Büroları veya avukatlar ile sözleşmeler yapar,vekil tayin edebilir

27-Gerek Derneğin amaçları, gerekse üyelerin etik kurallar dâhilindeki mesleki gereksinimleri doğrultusunda, hukuksal, mali, vb konularda, özel veya tüzel kişi veya kurum ve kuruluşlardan, profesyonel düzeyde geçici veya sürekli olarak hizmet alır.

28-Derneğin tüm faaliyetleri, İnsan Hak ve Özgürlükleri, Çağdaş Hukuk kuralları, Meslek Etiği İlkeleri, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda yerine getirilir.

29-Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gibi, çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz; dernek tarafından bu tür faaliyetlerde bulunulamaz.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ 

ÜYELİK ŞARTLARI 

Madde 3: Dernek tüzüğü, dernekler kanunu ve dernekler mevzuatında öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan; ve Mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten kalıcı olarak ve/veya başvurusu esnasında men ya da ihraç edilmemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, üyelik niteliklerini taşıyan üyelerden oluşur. BALASED’ de iki çeşit üyelik bulunmaktadır.

 1. Asil Üyeler: 

Fiili olarak birinci basamakta, Balıkesir ilinde ve sözleşmeli olarak Aile Hekimliğinde görev yapan T.C. vatandaşı Aile Sağlığı Elemanlarıdır. Emeklilik, istifa, fesih gibi herhangi bir nedenle fiili görevinden ayrılan üyelerimiz başvuruda bulundukları takdirde onursal üye olarak faaliyetlere katılabilirler.Yoksa üyelikleri 1 ay içinde düşer.

Dernek başkanlığına üyelik formu ile yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucu üyeleri ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul kişilerden oluşur.

Asil üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Dernek organlarına seçilebilir ve genel kurulda oy kullanabilirler.

 1. Onursal Üyeler: 

Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği üyesi iken fiili olarak görevinden ayrılan Aile Sağlığı Elemanları ile, onore edilmeye layık görülen kişilerden, yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu kararıyla üye kayıt defterine “onursal üye” sıfatıyla kaydedilen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Onursal üye olmak için önceden asil üye olmuş olma ya da asil üyelik için gerekli özelliklere sahip olma şartı aranmaz. Onursal üyeler aidat ödemezler, genel kurulda oy kullanamazlar.

ÜYENİN HAK VE ÖDEVLERİ 

Madde 4: 

 1. a) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
 2. b) Her üye dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemek haklarına sahiptir. Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.
 3. c) Üyeler aidatlarını yıllık olarak düzenli olarak ödemek zorundadır.
 4. d) Dernek kurullarının çalışmalarını ve toplantılarının genel düzenini kendi kusuru ile ihlal eden üye veya üyeler toplantı başkanı veya kurul çoğunluğunun kararı ile kuruldan veya görüşme ortamından uzaklaştırılabilir.
 5. e) Dernek üyelerinin tek tek veya toplu olarak dernek amaçları dışında faaliyette bulunmaları, derneği bu amaçlar dışında kullanmaya çalışmaları, dernek birimlerinde dernek amaçları dışında başka temeller üzerinde faaliyet göstermeye çalışmaları dernek üyeliğinin sona erdirilme sebebidir. Ayrıca dernek amaçları dışına çıkılarak yapılan bu tür söz ve eylemlerin her türlü hukuki ve cezai sonuçlarından kişisel olarak sorumludurlar.
 6. f) Üye veya üyeler yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda veya üyelerin en az 1/5 (beşte bir) inin vereceği dilekçe neticesinde onur kuruluna sevk edilebilir.
 7. g) Üyeler, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gibi, çağdaş hukuk ve insan hak ve özgürlükleri nezdinde ayrımcılık gözeten faaliyetlerde bulunamaz.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 5:

 1. a) Her üye yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe vermek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir, ancak üyeliğin sona ermesi durumunda üyenin, varsa birikmiş borçları faiziyle birlikte tahsil edilir. Üyelik sona erse de dernek ile eski üyesi arasındaki aidatlardan doğan borç-alacak ilişkisi hukuki olarak devam eder.
 2. b) Üyelik, onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunan, meslekten ihraç edilen, derneğin maddi zarara uğramasına yol açan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan üyeler onur kuruluna sevk edilir ve onur kurulunun vereceği kararın yönetim kurulunca onaylanması neticesinde üyelikten çıkarılabilir.
 3. c) Dernek üyeliği şartlarının kaybedilmesi veya üye olma şartlarından birinin eksik olduğunun sonradan anlaşılması halinde üyenin üyeliği dernek yönetim kurulunca sonlandırılır.
 4. d) Üyenin ölümü halinde dernek üyeliği sıfatı kendiliğinden sona erer. Aidat ve benzeri borçları varsa bunlar yönetim kurulu kararıyla silinir.
 5. e) Üyenin Derneği haksız çıkar veya haksız maddi yarar sağlama amacıyla kullandığı Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Onur Kurulunun yapacağı araştırma sonucu vereceği raporlar doğrultusunda belirlendiği takdirde, Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sonlandırılır. Hukuki sonuçları ise kendisine rücu edilir.
 6. f) Dernekten ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek üzerinde hiçbir hak iddia edemez.Ödemiş oldukları aidatlar geri ödenmez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 6: Derneğin organları:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

 GENEL KURULUN OLUŞUMU 

Madde 7: Dernek Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu tüm kayıtlı asil üyelerce oluşturulur.

TOPLANTI ZAMANI 

Madde 8: Dernek genel kurulu biri olağan diğeri olağanüstü olmak üzere 2 türlü toplanır. Olağan toplantılar her 2 yılda bir Ekim ayında, dernek merkezinin bulunduğu ilde olmak üzere dernek yönetim kurulunca tespit edilecek bir yer ve tarihte yapılır. Dernek yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla aldığı karar veya dernek üyelerinden 1/5 (beşte bir) inin yazılı olarak başvurması üzerine dernek genel kurulu, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Dernek yönetim kurulu zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetim kurulu, dernek üyelerinden en az üç kişi bir araya gelerek bu çağrıyı yapabilir. Yine de çağrı yapılmamış olursa toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hâkimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar.

ÇAĞRI YÖNTEMİ 

Madde 9: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ 

Madde 10: Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantıda hiçbir yönetim kurulu üyesi mevcut değilse, toplantı katılanlar arasındaki en yaşlı üye tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu (genel kurul başkanlığı) oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırlanan listelerdeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Dernek Kurullarında seçime girerek görev alabilirler. Divan başkanı tarafından, isterlerse söz hakkı verilebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel kurulda yönetime aday üyelerin konuşma usul ve süreleri divan kurulu tarafından kararlaştırılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve kanuni süreler içerisinde resmi mercilere genel kurul sonuç bildirimini yapmaktan ve resmi mercilerden bu konu ile ilgili istenen evrakların temininden ve tesliminden sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri 

Madde 11: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 12: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması ,kiraya  verilmesi,kiralanması, veya mevcut taşınır ve taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak program ve yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Federasyon kurulması,mevcut Federasyonlara ve konfederasyona üye olunması, delegasyon seçimi ve üyelikten ayrılma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin ulusal ve uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçi ve yurt dışındaki dernek ve  kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

9-Derneğin vakıf kurması,

10-Derneğin iktisadi teşekkül kurması ve bu hususda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Genel kurulda üyelerce yazılı olarak verilen önerge ve tekliflerin incelenip karara bağlanması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır ya da bu işleri belirleyeceği bir organa verir. Genel kurul gerekli gördüğü hallerde yeni bir organ oluşturabilir.

DERNEK YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 13: Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm asil üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 14: Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Yönetim Kurulu üyelerinden veya Dernek üyelerinden bir veya birkaçına Derneği temsil ve ilzam etmeye yetki vermek ,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak  genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları  satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya  ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim  kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

11-Dernek adına basın sözcüsü seçmek.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

Madde 15: Yönetim kurulu dernekler kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından, olmadığı zamanlarda yardımcısı ya da en az iki yönetim kurulu üyesi çağrısı ile yapılır. Yönetim kurulu her ay en az bir kez toplanır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Yönetim kurulu bir üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir.İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç ve yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 16: Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin getirilmesi ile tamamlanır. Bu durumda yönetim kurulu kendi aralarında tekrar görev dağılımı yapar. Bu yönetim kurulu değişikliği Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen form tanzim edilerek idareye bir ay içinde bildirilir. Ancak yedek üyelerin getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılır. Mevcut dernek yönetim kurulu üyeleri zamanında bu çağrıyı yapmazsa dernek denetim kurulu üyelerinden en az üç kişi bir araya gelerek bu çağrıyı yapabilir. Yine de çağrı yapılmamış olursa toplantıyı isteyen üyelerden birisi sulh hukuk hâkimliğine müracaat ederek genel kurulun toplantıya çağrılması için 3 üyenin görevlendirilmesini sağlar.

DIŞ İLİŞKİLER:

Madde 17: Derneğin dış ilişkilerini sağlamada ve derneği temsilde dernek yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu gereken hallerde belli konularda çalışmak üzere belli sayıda üyeyi görevlendirebilir,belli konularda komisyonlar oluşturabilir, bu komisyonlara yetki verebilir.

Yukarıda belirtilen istisna dışında ve özellikle yönetim kurulu bilgisi olmadan üyeler dernek adına dış ilişkilere giremez, derneği temsil edemez. Aksine hareket eden üyeler yönetim kurulu kararı ile onur kuruluna sevk edilir.

BAŞKAN

Madde 18: Yönetim kurulu içinden salt çoğunluk ile seçilir. Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında her hususda temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu toplantılarına ve danışma kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir.

BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 19: Yönetim kurulu tarafından seçilir. Başkanın bulunmadığı veya görevlendirdiği hallerde yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında ve toplantılarda başkanın görevlerini üstlenir. Başkan ile birlikte sorumluluğu üstlenir.

GENEL SEKRETER

Madde 20: Yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter merkezde bulunan bütün çalışma gruplarının üstüdür. Tüzük, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına göre yazışmaları düzenli olarak yürütür. Dernek büroları arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Kendisine yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Karar defterinin yazılması ve saklanmasından sorumludur.

 SAYMAN

Madde 21: Yönetim kurulunca seçilir. Derneğin mali işlerinde birinci derecede sorumludur. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin tüzüğe, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, bütçe ve kadro cetvellerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yürütür. Zorunlu defterlerin günü gününe tutulmasını sağlar. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktar kadar para bulundurulabilir. Dernek harcamalarından Başkan ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DENETİM KURULU 

Madde 22: Denetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinin amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda görev yapar.

Denetim Kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 6 ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini bağımsız bir şekilde yerine getirir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyenin denetim kurulu üyeliği sıfatı düşer. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedeklerin, genel kurulda seçilmiş olan listedeki diziliş sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

GÖREVLERİ: “Denetim Kurulu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri amir hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri doğrultusunda görev yapar” cümlesinden olarak, özellikle, ama ve bu nedenle aşağıdaki maddelerle sınırlanmadan;

 1. a) Derneğin tüm faaliyetlerinin dernek tüzüğünde ortaya konan temel amaçlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini,
 2. b) Defter, hesap ve kayıtların mali mevzuata uygun yürütülüp, yürütülmediğini, mali kayıtlar ve bu mali kayıtlara esas gelir ve gider evraklarının sahih olup olmadıklarını, Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonucunu raporlayarak Yönetim Kuruluna, toplandığı zaman ise Genel Kurula sunmakla ve bu esnada ilgili soruları cevaplamakla yükümlüdür. Bunların yanında, sonuçlarını yine aynı şekilde sunmakla yükümlü olarak, gerekli gördüğü takdirde, bağımsız denetim kuruluşları veya diğer dernek organları ve bunların üyelerine de, denetim görevi verebilir. Konuları ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında yönetim kurulu toplantılarına katılabilir. Gerekli gördüğü durumlarda, raporlarını onur kuruluna da, değerlendirilmesi ve gereği için sunabilir. Denetim kurulu, derneğin asli ve zorunlu organlarından birisi olup gerekli gördüğü hallerde dernek genel kurulunun olağanüstü olarak toplanmasını talep etme yetki ve salahiyetine  haizdir.  Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 

Madde 23: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Giriş aidatını ve üye aidatlarını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir. Aidatlar yıllık olarak belirlenir. .Aidatlarda yapılacak değişiklikler üyelere yönetim kurulu tarafından Dernek sitesinden duyurulacaktır.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Kira gelirleri, işletme gelirleri.

8-Diğer gelirler.

 

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler 

Madde24: Defter tutma esasları;

Dernekte, dernekler kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak işletme hesabı esasına göre veya  bilanço esasına göre defter ve yine dernekler kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak kayıt tutulur. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri 

Madde 25: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin   hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi 

Madde 26: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 27: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi 

Madde28: Derneğin İç Denetimi Esastır. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için

sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter hesap ve kayıtların Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, gerek gördüğü hallerde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırır; ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunar. Tespit etmiş olduğu noksanlıkları düzeltilmesi için  yönetim kuruluna bildirir.

Denetim Kurulu Üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, incelenmek üzere, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul veya yönetim kurulu da, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 29: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği 

Madde 30: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli 

Madde31: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 (üçte iki) sidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi genel kurulca belirlenen üyelerden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan

sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.

İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları

ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki

idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği 

Madde 32: Bu tüzükte belirtilmemiş ya da çelişkili hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Tüzük, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümlerine aykırı hükümler içeremez, bu tür hükümler yok sayılır.

Madde 33: Geçici hükümler; Dernek tüzel kişilik kazandıktan sonra altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapacaktır.

Geçici Madde : Bu tüzük 16 (Onaltı) sayfa, 33 (Otuzüç) maddeden oluşmaktadır.

Yorum Kapalıdır.